Register prevádzkových záznamov vozidiel - aj pre nákladné vozidlá

Register prevádzkových záznamov vozidiel - aj pre nákladné vozidlá

Od 1.1. 2020 vstúpila do platnosti nová povinnosť pre všetky subjekty na Slovenskom trhu, ktoré prichádzajú do styku s ojazdenými motorovými vozidlami. Jedná sa o povinnú evidenciu záznamu z odometra (aktuálny stav kilometrov na vozidle) do tzv. Registra prevádzkových záznamov vozidiel (v skratke RPZV) pri všetkých úkonoch spojených s vozidlom počas jeho životnosti (napr. servisná prehliadka, oprava, pneuservis, evidenčné úkony atď.) Zákon má zabrániť podvodom s manipuláciou odometra (stáčanie kilometrov).

Pre nás - všetkých motoristov to bude mať výhodu pri kúpe ojazdených vozidiel v možnosti vyžiadať si takzvaný ODO-Pass, ktorý bude garantovať prevádzkovú históriu vozidiel. To bude zabezpečovať krížová kontrola zo záznamov z odometra. V priebehu dvoch rokov sa vytvorí obrovská databáza záznamov, ktorá bude zabezpečovať reálne údaje o vozidlách. V krajinách, kde už takúto povinnosť majú zavedenú pár rokov sa minimalizovali alebo zanikli podvody s odometrom. ODO-Pass môže vydávať napr. Kontrola originality, autobazár , poverený autoservis. Dohľad nad naplnením zákona bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia - SOI.

Via informácií získate na stránke - www.rpzv.sk

Znenie zákona - RPZV

V Národnej rade SR bola schválená novelizácia zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobúda účinnosť od 1.januára 2020. V tejto súvislosti Vám posielame zmeny týkajúce sa RPZV (vyznačené sú modrou). Najvýraznejšie zmeny v § 48 zákona č. 106/2018 Z. z. platné od 1.1.2020 sú o zasielaní historických záznamov do RPZV, v rámci ktorých sa posielajú aj historické údaje o kilometroch:

 

§48 Register prevádzkových záznamov vozidiel

(1) sa uvádza, že do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len "odometer") cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie a iné informácie o týchto životných situáciách, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra a zaznamenala transparentná história vozidla. (Pokiaľ povinná osoba v ods. 3 príde do styku s vozidlom, je povinná údaj z odometra zaznamenať do RPZV - nemusí ho zhromažďovať vo svojom systéme, ale zodpovedá za jeho správne zaznamenanie do registra.

(3) Do RPZV podľa odseku 1 sú povinné bezodplatne zasielať informácie o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v SR v rozsahu údajov ustanovených vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), ak takýmito údajmi disponuje,

a)  technická služba technickej kontroly informácie o všetkých vykonaných technických kontrolách, a to nepretržite a priamo,

b)  technická služba technickej kontroly informácie o všetkých vykonaných cestných technických kontrolách, a to nepretržite a priamo,

c)   technická služba emisnej kontroly informácie o všetkých vykonaných emisných kontrolách, a to nepretržite a priamo,

d)  technická služba kontroly originality informácie o všetkých vykonaných kontrolách originality, a to nepretržite a priamo,

e)  orgán Policajného zboru informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o evidovaných dopravných nehodách, a to nepretržite a priamo,

f)   ministerstvo dopravy z vyplnených záznamov o medzinárodnej preprave nákladov v rámci využívania trvalých prepravných licencií medzinárodnej organizácie,

g)  výrobcovia a zástupcovia výrobcu informácie o evidovaných opravách a údržbe cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

h)  certifikované miesta opravy informácie o vykonaných opravách cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

i)    fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií, ktoré majú zriadenú prevádzkáreň na túto činnosť, informácie o všetkých vykonaných opravách, údržbe alebo diagnostikovaní vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

j)   fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných motorových vozidiel priamo alebo sprostredkovane, ktoré majú zriadenú prevádzkáreň na túto činnosť, informácie o všetkých vykonaných predajoch vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

k)  fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce služby v oblasti organizovania a realizácie dražieb cestných motorových vozidiel údaje o vykonaných dražbách cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

l)   fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce nastavovania a overenie tachografov údaje o vykonaných nastaveniach a overeniach tachografov cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

m) nezávislé národné profesijné združenie, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA, údaje o certifikovaných miestach opravy a o vykonaných certifikovaných opravách cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

n) požičovne cestných motorových vozidiel údaje o požičaných cestných motorových vozidiel pri ich požičaní, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

o)  poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, pobočky poisťovne z iného členského štátu, zahraničné poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne informácie o všetkých cestných motorových vozidlách, na ktorých v rámci poistných udalostí boli vykonané ohliadky vozidiel, a to nepretržite a priamo,

p)  lízingové spoločnosti údaje z odometra ojazdených cestných motorových vozidiel v čase uzavretia zmluvy o financovaní, a to nepretržite a priamo,

r)   osoby uvedené v odseku 2 informácie o vykonaných zásahoch podľa odseku 2, a to nepretržite a priamo,

(4) Osoby podľa odseku 3 písm. g) až i) poskytujú alebo sprístupňujú bezodplatne aj staršie údaje dopĺňajúce históriu záznamov vozidla, ak takými údajmi disponujú.

(5) Osoby podľa odseku 3 poskytujú informácie o prevádzkových záznamoch vozidiel aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Poskytovanie informácií podľa odseku 1 osobami podľa odseku 3 nie je porušením povinnosti mlčanlivosti.

(6) Pri zápise nového záznamu do registra podľa odseku 1 sa neposkytujú predchádzajúce záznamy o vozidle.

(7) Záznamy z registra podľa odseku 1 sa pri zmene evidencie vozidla prihláseného do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky do iného štátu poskytujú prostredníctvom medzinárodného informačného systému vozidiel.